تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

انسان بالغ می تواند چهار دندان عقل داشته باشد.دندان های عقل در انتهای فک ها رشد می کنند و آخرین دندان هیی هستند که می رویند.این دندان ها تا زمانی که انسان به طور کامل رشد نکرده باشد در نمی آید و به همین دلیلبه آنها دندان های عقل می گویند.