تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


کپی به شرط چاقو


کپی به شرط نوشتن لینک منبع اگه ننویسی حلالت نمی کنم پا گیرت می شم دردسر ساز می شم موی دماغت می شم پاگیر توی آخرتت می شم نابود می شم دخیلت می شم

اگه کپی بدون لینک منبع کنی رو خاک سیاه می شینم دیگه بازدید ندارم پس انتقام میگرم بهشت و برات می کنم جهنم /دنیا برات می شه آخر جهنم حلالت نمی کنم فیلترت می کنم تو رو هکت می کنم وبلاگتو آتیش می زنم دیگه

اگه کپی بدون لینک منبع کنی مثل یزید و شمر می شم بی رحم و قاتل می شم تمام زندگیمه اگه بشینه رو خاک سیاه دنیا به آخر رسیده تو رو به خدا تو رو به رسول تو رو به امام علی تورو به امام حسین کپی بدون منبع نکن بهشت و برام جهنم نکن اعتقاد داری نکن اعتقاد نداری نکن اما میدونم تو اعتقاد داری دستور می دم خواهش می کنم قسمت می دم اگه کپی بدون لینک منبع نکن

سر سبزی و برام سنگ نکن هی نکن و هی نکن مدیرشم مسئولشم اختیارم قانون شکنی تو نکن /تو گل می شینم عرش من و فرش نکن

اگه کپی بدون لینک منبع کنی نفرین می شی ای با فرهنگ ای تو مشنگ کپی نکن بدون لینک منبع من و این ور و اونور نکن کله ام رو داغ نکن تنت می خاره برای این چیزا بووووووووووووووووووووووووووووق نشو بوق نکن خواهش می کنم.مدیر وبلاگ خسرو علی باهوش!عکس خودمه هاهاهاهاهاهاهاها.......هاهاهاهاه......


جدی گفتما شوخی نگیریا؟ باشه!