تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

خلقی گرد سگی گرد شده و به بدگویی سگ بی جانی کرده اند حضرت عیسی بن مریم در بین خلق آهنگ کرد چه دندان سپیدی این سگ دارد.

ما از این داستان نتیجه می گیریم که در محاسبه ی ذهنی ما نیمه ی پر لیوان را ببینیم و عیب جویی و عیب ها را بیگانه کنیم.

نتیجه ی دوم این داستان این است که خیلی سطحی و کلی بینی است/حضرت عیسی (ع) حتی به سگ مرده ای نیز اهمیت داده است ما در دینی هستیم که تمیز کردن استخوان گوشت مکروه است و حق حیوان است مانند حق چشم پس چه طور آمار های خارجی چنین بیان می کند که سگان و گربه ها حتی از کوچکترین حق های خود محروم اند مانند زنده ماندن گربه ها را اذیت می کنند و آنان را زیر ماشین می کنند حال این ملت اسلامی به خود اجازه می دهد که سگ یا حیوان دیگری را بکشند و حداقل حق آنان را بدهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟