تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

قیصر امین پور شاعر نام آشنای معاصر در مجموعه شعر به قول پرستو می کوشد پنجره ای تازه به روی نوجوان امروز بگشاید و او را به تماشی افق های متفاوتی ببرد که تصاویرش را جز در واژه های او نمی توان به تماشا نشست.

از این رو سروده های امین پور نه تنها برای نوجوانانکه برای مخاطب بزرگسال هم خواندنی است.