تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


ترجیح می دهم در خیابان به کفش هایم نگاه کنم و قدم زنان به خدا فکر کنم تا این که در مسجد بنشینم و به کفش های فکر کنم.