تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

در تمدنی از بابل یا عراق کنونی یا تمدن بین النهرین یا جا ها و مکان ها و بعضی به کرکس ها احترام می گذارند و آنان را خدای خود یا منجی یا فرشته ی خود می دانستند.

در این موضوع دو سوال پیش می آید که این کرکس ها را نماد خوبی یا آنها را نماد شیطان می دانستند که هیچکدام را نمی شود نادیده گرفت.

این سوال پیش می آید که افراد از بین می روند جنازه ی بی جان فرد را به بیابان می برند تا مورد معاش لاشخورها قرار گیرند شاید آنها بر این باورند که روح افراد همراه با کرکس ها به آسمان میروند و روح آنان در درون بدن لاشخور می ماند و هروقت به زمین می آیند در واقع روح اجداد و بستگان و آشنایان به زمین بر می گردند و به خاطر همین آنان را روح بستگان خود می دانند و مورد احترام می دانند.

شاید می شود گفت که آنان حامی خیر و شر و رقم زننده ی سرنوشت آنان در آن مدت است.و هرکس با اخلاق تر و مخلص تر بوده یا مصلح بودن معیار است نه عبادت او و ارزانی را به مومنان می کند.

یا می توان گفت این پرنده ها منجی هستند و با آمدن این پرنده ها به زمین مردم را از بیماری زلزله و سیل و بقیه ی اعمال تخریبی را دور می کنند و با آمدن لاشخور ها آنان به او مهربانی و ایمان یا نماز و عبادت را ارزانی داشته تا گرفتار بلایای طبیعی نشوند.

شاید می توان گفت که لاشخور ها شیطان و حامی شر هستند و به همین دلیل مردم آنهارا مورد احترام قرار می دادند تا ایشان را مورد عذاب قرار ندهند و به همین دلیل شکم اورا سیر نگه داشته تا ایشان را مورد عذاب قرار ندهد.

شاید آنان لاشخور ها را فرشته و حامی خیر هستند و دلیل عبادت او این است تا به ایشان و فردی را مورد ستایش و ارزانی دادن رحمت کنند یا آنان فرشته اند و ناظر به اعمال خوب یا بد مردم و هم کیشان اند.

یا می توان گفت که آنان تکه تکه وجود خدایی است و آنان را مورد رحمت قرار می دادند یا هرکدام خدایی بودند و یک یک آنان مسئولیتی بر عهده دارند.

یا برای تحریفات پادشاهان برای بقای خود از این موارد استفاده می کردند و یا می توان گفت وظیفه ی اصلی آنان این است برای مردم عذاب آورند از طرف کسی و گناه کاران را کیفر یا به قتل برسانند و گناهان تک تک آنان را از بین می روند شاید چون اعدام ها به دست اینگونه پرنده ها صورت می گرفت شاید برای این است که آنان را از خود خشنود گردند و عذاب را به کسان دیگر نیاویزند یا شاید خواهان این بودند که هرکسی باعث عذاب و کیفر دسته جمعی نشود و باید افراد این گونه نابود شوند تا هم گناهایشان بخشودنی شود و هم جایگاه خوبی داشته باشند.

شاید به خاطر جهل و نادانی مردم و آب و هوا این بود که لاشخور ها چون پرنده ی زشتی هستند و باقی مانده ی اجساد دیگران را مصرف می کنند آنان را شر دانسته و افراد مرده یا مکفران را به دست آنان می گذارند تا انسان های زنده را نخورند.

اما احتمال می رود چون افراد مسافر و غریبه را به دست آنان می سپارند برای ارزانی داشتن نعمت و رحمت است و آنان را می خوردند به همین دلیل آنان لاشخور هارا می پرستیدند یا آنان به کیفر و اجز یا اجر خوب یا بد و شر و خیر اعتقاد داشتند یا نداشتند معلوم نیست اما می توان گفت به دیدگاه من این اعتقاد را نداشته اند اما دیگر تحلیل با شماست دوستان مشکلی چیزی دیدگاهی یا هر چی دیگری داشتید در نظرات بنویسید به من انتقاد کنید حتما تایید می کنم.

تادرودی دیگر/