تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


از در افشان ابر بهاری

شد دو جوی از یکی چشمه جاری.

هردو آیینهرو/هردوروشن

هردو جان آفرینان گلشن

از گذرگاه آن چشمه تا دشت

راه شان کم کم از هم جدا گشت

راه این یک گذشت از چمن زار

وان سیه روی از گندناکی!

هریک از ما یکی زان دوجوییم!

ابتدا پاک جان راه جوییم.

گر به گلشن در آیی بهشتیم.

ور به گلخن پلیدیم زشتیم!

اجتماعی اگر تابناک است.

حاصل نور جان های پاک است.

از جوان بی گناهی چه خواهی

در جهانی به این دل سیاهی؟!

فریدون مشیری