تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


بدین افسونگری وحشی نگاهی

مزن بر چهره رنگ بی گناه!

شرابی تو شراب زندگی

شبی می نوشمت خواهی نخواهی!

فریدون مشیری