تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


چو ماه از کام ظلمت دمیدی

جهانی عشق در من آفریدی

دریغا با غروب نابهنگام

مرا در کام ظلمت ها کشیدی!

فریدون مشیری