تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

عشق و سوز ما همه ایران است

دفتر گمشده ی تاریخ ایران است

مهر و خور ما چو خاموش شد

خموشی ایران خموشی جهان است

چو فریاد بابک به گوش دیده شود

همه و همه برای پور فاطمه و ایران است

چو سایه ی عرب به ایران گسست

سایه ای چون شهابی بر جهان جیران گشت

چو سوز مهرش سوز بیگانه است

تا کور شود دشمن چو سوزش باران است

چون باد بهاری از کشور بیگان آید

چون بهارش همچو سرد چون خزان است

تن به ذلت نمی دهیم تا سر به دار دهیم

خوش سعادت کشور ما جهان ایران است