تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

غرور آتشی گشت بر جان آدم

به بزرگی و خردی و پیری ش هردم

غرورت شکن تا که باشی فروتن

بزرگی به دین شد به عالم فراهم