تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

یکی دیگر از این جمله که اعراب بت ما هستند این است که حمله ی عمر به ایران را ملت حق دانسته و قتل عام سعد بن معاذ را حق عرب و غارت مال و نوامیس را کاری درست می دانند و لقب بر ما نهادن گنگ و عجم را حق اریایی ها می دانند و آنان طاغوت است .لشکر عمر را لشکر اسلام خطاب می کنند عمر پیش جان نسار می خواستند نه مسلمان عمر مارا نژاد ئست می دانست و خود را بالا ترین نژاد واین در کتاب دینی و مذهبی ما به لشکر اسلام خطاب شد ه به لشکر عمر او لشکر عرب است او بعد از ابوبکر پست ترین آدم و نژ ا د است و تا ابد مراسم عمر کشون را به لج اعراب سنی و وهابی و سنی ها و زیر شاخه های آن و اعراب شیعه پا برجا می داریم اعراب پستند به دنبال جنگند.اگر لشکر اسلام لشکر این ادم قاتل پست تازی است ما ایرانیان از دین مبین اسلام خدایی خدایی نکرده روی برگردان می شویم واین دین را به اتش درون ذهن ما می اندازیم.