تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

روزی در مدرسه بودم چند نفر به من و دوستم یورش کرد ما رفتیم به ناظم گفتیم من گفتم مانند اعراب به ما حمله کردن دوستم به من زد و گفت این حرف را نزن واین است که اعراب بت ما هستند