تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

چرا اعراب خود را نژاد برتر می دانند؟
آن ها بر این باورندکه پیام اسلام چون عرب بود خود را برترین نژاد می دانند این در حالی است که بیان می کند انان نژاد برتر نیستند و پست ترین نژاد هستند و در این شکی نیست پیامبران پیشین کتبی می آوردند که تحریف پذیر بود و اهنگی نداشت اما کتابی در سرزمین عرب به انان نازل شد که تحریف پذیر نبود چون که تجربه نشان می دهد که هر کاری در عربستان انجام می شد چپ و چوله می کردند مانند این که حضرت ابراهیم خانه ی خدا را در مکه بنا نهاد برای عبادت خدا اما اعراب آن جا را به محلی برای عبادت بت تبدیل کردند پیامبر اگر در ایران و روم رسالت ئیدا می کرد همه می گفتند که عجیب نیست آنان کشوری با تمدن هستند اما پیامبر اسلام در عربستان پست ترین فرهنگ رسالت پیدا کرد که هیچ کس شک در رسالتش نکند و اینکه آنان جنبه ی هیچ نقطه ی مثبت ندارند و از ان سو استفاده می کنند و انان خدا را بهانه ای برای ابقای حکومت می دانند انان پستند به دنبال جنگند.آنان از قران نیز سو استفاده می کنند و عدل و امامت را از اصول دین حذف کردند چون بر ضد منافعشان است کلا دین را به بهانه ای برای دنبال کردن منافع و تسلط بر مردم دنبال می کنند.عرب بی شرف.