تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

مهریه یک فرهنگ تازی است که بخاطر آن زن هایی به پول مهریه تشنه می شوند و ازدواج می کنند و با مهریه ی زیاد و آن را پس از مدتی به اجرا می گذارند و از همسران خود جدا می شوند و دوباره همین کار را انجام می دهند تا شوند میلیاردر خلاص و این باعث می شود این امر به فساد آغشته می شود و ازدواج نا موفق می شود و سست شدن بنییان خانواده.

پس باید به خاطر این موضوع ان را به به خود تازی ها انداخت.