تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

تازی ها به ما اموختند(موضوعی انتقادی)

اعراب به ما آموختند که به تعداد انسان های ایرانی بگوییم نفر که واحد شمارش شتر بود

عرب ها به ما آموختند که به جای این که به خوراک بگوییم غذا که خود به ادرار شتر می گویند

عرب ها به ما آموختند که بگوییم که شاهنامه آخرش خوش است این در حالی است که اعراب در آخر شاهنامه بر ایرانیان پیروز می شوند

اعراب به ما آموختند که ما به خود بگوییم گنگ این در حالی است که اعراب تازی هستند و به این مملکت تاختند

اعراب به ما آموختند به واق واق سگ بگوییم پارس که نام پر افتخار سرزمین ما است

اعراب به ما آموختند که زبان مادری خود را فراموش کنیم و زبان عربی داشته باشیم

پس چرا به رگ غیرت اریایی زاده و آریایی نسب ما بر نمی خورد تا همه ی فرهنگ آنان را تار و مار کنیم و فرهنگ اصیل آریایی بر این مملکت حکم فرما نکنیم؟