تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

بیش از ۹۸٪ اقتصاد جهان بدست این قوم بهانه جو است این قوم دشمن سوگند خورده
ی مسیحیان و مسلمانان هستند آنان دین خود را بر حق و ادیان الهی دیگر را بی
ارزش مطلق می پندارند .یهودیان بهشت را حق مسلم خود می پندارند آیا با شنیدن این
فتوا ها توسط خاخام های یهود باور به این باور می کنید که هیچ یهودی به بهشت نمی
رود اگر یک غیر یهود در چاه باشد واز شما تقاضای کمک
کند شما وظیفه ی شرعی دارید تا با زدن یک سنگ آن را به درون چاه بیاندازید.

آن ها توسط پیامبری نفرین شده اند که هیچ وقت قلمرویی برای حکومت نداشته باشند وما اجازه نمی دهیم که چنین قوم بهانه جویی حکومت داشته باشند.این قوم نفرین شده باید از این کره ی خاکی رانده شوند.

من به کشور های اروپایی پیشنهاد می کنم که از یهودیان حمایت نکنند چون که به زودی از یهودیان رو دست می خورند

بیشتر کشور های تازی نیز از انان حمایت می کنند و در نهایت به دلیل همین موضوع بعد از رو پا گرفتن اسراییل آنان نیز نابود می شوند اسراییل کشوری دست نشانده ی سرمایه داران آمریکایی و اروپایی است حتی سازمان ملل نیز دست نشانده ی یهودیان است سازمان ملل ۵۰ قطعنامه برای اسراییل صادر کرد و اسراییل با جواب خود قطع نامه را باطل کرد

اما سازمان ملل بعد از جنایت صدام حسین ۴ قطع نامه صادر کرد و بعد از آن جامعه ی جهانی به عراق حمله کردند

در کتاب تورات عقاب شرق همان کورش نام بده می شود اما آنان به لج ایرانیان کتاب خود را تحریف کردند آنان دنبال منافع خود هستند و امریکا و کشور های اروپایی به جز آلمان که به تازگی بازیچه یهودیان شده به نظر من هولوکاست حداقل حق یهودیان پست است.

قوم بنی اسراییل مسول گناه صد ها میلیارد نفر هستند آنان علاوه بر تحریف کتاب خود تحریف کتاب مسیحیان را نیز کرده اند و هرچه که به سدودشان بوده نوشته اند و به خورد مردم داده اند یهودیان علاوه بر این که اقتصاد جهان را دارند بلکه دین و مذهب مردم را دارند و زندگی همه ی ادیان را به انحراف کشیدند همه آنان باید بمیرند ریز و درشت پیر و جوان

باید بمیرند.

به چه حقی اسراییل باید ۲۰۰ بمب هسته ای داشته باشد و هر کدام از موشک های آن روی یک استان ایران است آنان از شعیان آریایی می ترسند و این یک نشانه که انان دشمن خونی همه ادیان هستند ایرا بازیچه دست یهودیان نمی شوند و رابطه ی خود را با اسراییل تا به ابدقطع می کنند و همه ی آنان نابود می شوند. آن روز نزدیک است