تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

حکایت ما داستان یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی؟

گفت: نخریدند... تمام شد....

ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم

نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.