تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

یه روز یه ترکه . . . نه! یه روز یه رشتیه . . . نه! یه روزیه لره . . . نه!یه روز . . . اصلاولش کن ! بزار از اول بگم!
یه روز یه ترکه اسمش ستارخان بود ،یا نمی دونم شایدم باقرخان ،خیلی شجاع و باهوش بود یکه و تنها از پس ارتش مرکزی بر اومد .جونش رو کف دستش گذاشت وسرباز راه مشروطیت شد.
یه روز یه رشتیه اسمش میرزا کوچک خان بود وخیلی شجاع بود ،همراه مردم استانش جلوی ارتش شوروی و بیگانه ایستاد تا نتونندخاک کشورمون رو اشغال کنند و خودش رو فدای میهن کرد.
یه روز یه لره اسمش آریو برزن بود وقتی اسکندر ومتجاوزان به کشور ایران حمله کردند با سپاه کم جلوی سپاه بزرگ مقدونی ایستاد و وقتی همه ی سپاهش کشته شدند خودش تنها تااخرین ذرّه خونش مقاومت کرد.
یه روزما همه با هم بودیم . . . ترکه ، رشتیه ، لره ، فارسه ، آبادانیه و. . . ما با هم دوست بو دیم وبازم میخوایم با هم بمونیم تا دشمنان رمزدوستی ما رو کشف نکند وقفل دوستی ما رونشکنند