تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

نعمتی بدادی خداوند به انسانی

گر نکرد قطعی بدان،گرچه کاهانی

ما دو گوش داریم یک زبان داریم

از دو سمع یک حرف بر زبان آریم

 علی جلال

لطفا کپی نکنید