تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

روزی در دریا


آسمان در آب زندگی می کرد

خوشه ی ما از هر جا

پیدا بود

پارو می شکست صداقت آب را

باد می شنید ورق خوردن پارو ها را

ساحل دیدبان شب

چشم در راه
برای قایق فرورفته در پلک موج دریا

خواب ستاره در آب شیرین بود

پارو زن قصد ربودن ماه را ز آب داشت

اما ماه ماند در آب

پارو زن برای همیشه در حسرت این مروارید

همیشه در آب و بی صیاد،ماند

چه صیادان رفتند و ماه ماند

سرود مرگشان را آب خواند